Stratford Agility Saturday 15-15-2021Stratford Agility Sunday 16-05-2021